VĂN PHÒNG

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban trong công tác tổng hợp, giúp việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban và thực hiện công tác hành chính quản trị, pháp chế của Ban,Tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, người lao động; công tác đào tạo, chế độ chính sách, lao động – tiền lương, thi đua – khen thưởng, kỷ luật

2. Nhiệm vụ:

- Công tác tổng hợp

- Công tác văn thư, lưu trữ

- Công tác quản trị lý tài sản, trang thiết bị và dụng cụ làm việc

- Công tác bảo vệ cơ quan

- Công tác đối ngoại

- Công tác công nghệ thông tin

- Công tác biên phiên dịch

- Công tác pháp chế

- Công tác tổ chức bộ máy

- Công tác cán bộ, viên chức

- Công tác Quy hoạch cán bộ

- Công tác đào tạo

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

-  Công tác thi đua khen thưởng

- Thực hiện công tác dân chủ cơ sở

- Công tác phòng chống tham nhũng

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Công tác báo cáo

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.


 

3. Liên hệ:

Lãnh đạo Văn Phòng

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1

Nguyễn Anh Thăng

Chánh Văn phòng nguyenanhthang_bqldsdt

2

Nguyễn Hùng Quân

P. Chánh Văn phòng

nguyenhungquan_bqldsdt

3

Nguyễn Thị Thục Hiền

P. Chánh Văn phòng

nguyenthithuchien_bqldsdt

4

Vũ Xuân Thành

P. Chánh Văn phòng vuxuanthanh_bqldsdt

Các chuyên viên:

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Lương Xuân Bình luongxuanbinh_bqldsdt
2 Lê Thúy Ngọc lethuyngoc_bqldsdt
3 Nguyễn Thị Phương Dung nguyenthiphuongdung_bqldsdt
4 Nguyễn Trung Hưng- Tổ Phó tổ phiên dịch nguyentrunghung_bqldsdt
5 Nguyễn Thế Công nguyenthecong_bqldsdt
6 Lê Hồng Giang lehonggiang_bqldsdt
7 Bùi Thị Minh buithiminh_bqldsdt
8 Trần Minh Tiến tranminhtien_bqldsdt
9 Lê Trang Dung letrangdung_bqldsdt
10 Nguyễn Tiến Thịnh nguyentienthinh_bqldsdt
11 Nguyễn Thị Nhung nguyenthinhung_bqldsdt
12 Nguyễn Minh Thúy nguyenminhthuy_bqldsdt
13 Phan Thanh Huyền phanhthanhhuyen_bqldsdt
14 Thái Tiến Hồng thaitienhong_bqldsdt
15 Trần Trọng Âu trantrongau_bqldsdt
16 Trần Đình Nam trandinhnam_bqldsdt

Số điện thoại liên hệ: 04.3.9435127 - Fax: 04.3.9435126

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp