PHÒNG DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT - CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Trưởng ban quản lý, điều hành tổ chức thực hiện:

- Các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (viết tắt là HTKT)

- Hình thành các dự án và chuẩn bị đầu tư các dự án 

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án HTKT được giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết  với Nhà tài trợ.

- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án được Trưởng Ban giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và cam kết với Nhà tài trợ.

3. Liên hệ:

Lãnh đạo Phòng DA Hỗ trợ kỹ thuật - Chuẩn bị đầu tư

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Nguyễn Quốc Chính Trưởng phòng nguyenquocchinh_bqldsdt
2 Đặng Chí Hiệp P. Trưởng phòng dangchihiep_bqldsdt
3 Lưu Trung Dũng P. Trưởng phòng luutrungdung_bqldsdt
4 Phạm Văn Minh P. Trưởng phòng phamvanminh_bqldsdt

Các Chuyên viên

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Phạm Việt Hùng phamviethung_bqldsdt
2 Trần Minh Phúc tranminhphuc_bqldsdt
3 Hoàng Ngọc Thành hoangngocthanh_bqldsdt
4 Nguyễn Minh Tú nguyenminhtu_bqldsdt
5 Ngô Thị Thỏa ngothithoa_bqldsdt
6 Nguyễn Việt Khánh nguyenvietkhanh_bqldsdt

Liên hệ: 04.3.9435125 - 04.3.9449343 - 04.3.9449460 chọn nhánh số 2

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp