Lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội

TT

Họ và tên

Trình độ, chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Cao Minh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Trưởng Ban

2

Hoàng Kim Ánh

Thạc sĩ Kinh tế

Phó Trưởng Ban

3

Lê Huy Hoàng

Thạc sĩ hạ tầng kỹ thuật,
KS cấp thoát nước

Phó Trưởng Ban

4 Đỗ Việt Hải Tiến sỹ kỹ thuật xây dựng công trình đường sắt Phó Trưởng Ban
5 Lê Trung Hiếu Th.s Quản trị Kinh doanh
KS xây dựng công trình giao thông
Phó Trưởng Ban

Liên hệ:  Để liên hệ với các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, xin vui lòng đăng ký qua Văn phòng

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp