BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 2

1. Giới thiệu:

Ban Quản lý dự án 2 là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trên cơ sở hiện trạng Phòng Quản lý dự án 2.

2. Chức năng:

Thực hiện chức năng làm đại diện Chủ đầu tư, giúp Chủ đầu tư Quản lý, triển khai thực hiện: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo; đúng quy trình, trình tự, thủ tục theo quy định của Pháp luật.

3. Nhiệm vụ:

Trực tiếp triển khai các công việc liên quan trong quá trình thực hiện dự án dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo.

Thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng ban giao;

4. Liên hệ:

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 2

Stt Họ và tên Chức vụ Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Lưu Xuân Hùng Phó T. Ban QL ĐSĐT Hà Nội
Giám đốc Ban QLDA2
luuxuanhung_bqldsdt
2 Hồ Thanh Sơn Phó Giám đốc Ban QLDA2 hothanhson_bqldsdt
3 Nguyễn Văn Tuấn Phó Giám đốc Ban QLDA2 nguyenvantuan_bqldsdt
4 Lê Hoài Nam Phó Giám đốc Ban QLDA2 lehoainam_bqldsdt

Các Chuyên viên

Stt Họ và tên Địa chỉ email
@hanoi.gov.vn
1 Quản Phương Dung quanphuongdung_bqldsdt
2 Vũ Thị Phương Thanh vuthiphuongthanh_bqldsdt
3 Đặng Minh Tuấn dangminhtuan_bqldsdt
4 Phạm Thị Bích Dần phamthibichdan_bqldsdt
5 Nguyễn Văn Tuấn nguyenvantuan_bqldsdt
6 Trần Ngọc Đức tranngocduc_bqldsdt
7 Trần Thế Bình tranthebinh_bqldsdt
8 Vũ Kim Liên vukimlien_bqldsdt
9 Nguyễn Hữu Hoàng Chương nguyenhuuhoangchuong_bqldsdt
10 Ngô Văn Bằng ngovanbang_bqldsdt
11 Trần Quang Huy tranquanghuy_bqldsdt

Số điện thoại liên hệ: 04.3.9445350 - Fax: 04.3.9435126

 

 

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp